پرش به محتوا

روش بومی سازی مواد شیمیایی

جهت بومی سازی و داخلی سازی مواد شیمیایی وارداتی باید موارد ذیل را مد نظر قرار داد:

1- شناخت مواد اولیه شیمیایی تولیدی در ایران

2- مطالعه ساختار شیمیایی مواد شیمیایی وارداتی

3-طراحی آزمایش جهت جایگزینی مواد ایرانی با مواد خارجی در ساختار شیمیایی

4- بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج آزمایش

5- باز طراحی آزمایش و انچام آزمایش های جدید و تجزیه و تحلیل مجدد آنها

6- ادامه آزمایش و تحلیل تا رسیدن به فرمول جدید

برچسب‌ها: