پرش به محتوا

محصولات آزمایشگاهی

(آماده جهت تولید صنعتی )

محصولات زیر مراحل تحقیقاتی و تولید آزمایشگاهی آن انجام شده ،و آماده تولید صنعتی می باشد.

کد محصول آزمایشگاهینام محصول شرح محصول
EAGS00274مونو اتیلن گلیکول مونو استاتسری اتیلن گلیکول استات
EAGS00275دی اتیلن گلیکول مونو استاتسری اتیلن گلیکول استات
EAGS00276تری اتیلن گلیکول مونو استاتسری اتیلن گلیکول استات
EAGS00279گلیسیرول اتوکسیله مونو (2-اتیل هگزانوات )سری گلیسیرین اتوکسیله 2- اتیل هگزانوات
EAGS00280دی گلیسیرول اتوکسیله ترفتالات مونو (2-اتیل هگزانوات)سری گلیسیرین اتوکسیله 2-اتیل هگزانوات
EAGS00281پنتا اریترول تری انیدرید فتالاتسری رزین جامد شفاف
EAGS00284ورنی پایه آب محلول آبشورسری ورنی آبشور
EAGS00285پلی اتیلن گلیکول 1000 مونو (2-اتیل هگزانوآت)سری پلی اتیلن گلیکول 2- اتیل هگزانوآت
EAGS00286پلی اتیلن گلیکول 1500 مونو (2-اتیل هگزانوآت)سری پلی اتیلن گلیکول 2- اتیل هگزانوآت
EAGS00287پلی اتیلن گلیکول 1000 مونو فتی اسید استرسری پلی اتیلن گلیکول مونو فتی اسید استر
EAGS00288پلی اتیلن گلیکول 1500 مونو فتی اسید استرسری پلی اتیلن گلیکول مونو فتی اسید استر
EAGS00289پلی اتیلن گلیکول 4000 مونو فتی اسید استرسری پلی اتیلن گلیکول مونو فتی اسید استر
EAGS00290ورنی ترکننده پایه آب آبشورسری ورنی تر کننده
EAGS00291دی اتیلن گلیکول مونو (2-اتیل هگزانوآت)سری اتیلن گلیکول 2-اتیل هگزانوآت
EAGS00292تری اتیلن گلیکول مونو (2-اتیل هگزانوآت)سری اتیلن گلیکول 2-اتیل هگزانوآت
EAGS00293پنتا اریترول دی انیدرید فتالات مونو (2-اتیل هگزانوآت)سری رزین جامد شفاف
EAGS00294ورنی پایه آب محلول براق سری ورنی پایه آب
EAGS00295ورنی پایه آب محلول آبشورسری ورنی آبشور
EAGS00298تری گلیسیرول اتوکسیله دی آدیپات مونو (2-اتیل هگزانوآت)سری استر
EAGS00299دی گلیسیرول اتوکسیله آدیپات مونو (2- اتیل هگزانوآت)سری استر
EAGS00300دی گلیسیرول اتوکسیله آدیپات مونو فتی اسیدسری استر
EAG00301گلیسیرول اتوکسیله مونو فتی اسیدسری استر
EAGS00302گلیسیرول اتوکسیله مونو استئاراتسری استر
EAGS00303گلیسیرول اتوکسیله مونو( فتی اسید & استئارات)سری استر
EAGS00304مخلوط واکنش تک مرحله ای EAGS00279&EAGS00298&EAGS00299سری استر
EAGS00312پلی اتیلن گلیکول 6000 دی استئاراتسری استر
EAGS00313پلی اتیلن گلیکول 1500 مونو ( استئارات & اولئات )سری استر
EAGS00315شویانه بدون سولفاتسری شویانه
EAGS00316پنتا اریترول دی انیدرید فتالات مونو (استئارات)سری رزین جامد شفاف